Tio steg som främjar amning
baserat på WHO:s Ten steps to successful breastfeeding

Personal inom mödrahälsovård, förlossningsvård,BB-vård och barnhälsovård bör:
Steg 1: Följa ett handlingsprogram för amning som all personal är medveten om

 • Personalen ska ha en handlingsplan för amning som innehåller rutiner och vad man ska ge för råd till ammande så ingen inte riskerar att få olika svar på sina frågor. De ska utgå från vad den ammande vill och har för inställning
Steg 2: Ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att följa handlingsprogrammet

 • All personal ska ha goda amningskunskaper, känna till den senaste forskningen och rönen om amning och ge enhetlig information om amning
Steg 3:Informera alla blivande föräldrar om fördelarna med att ammaoch hur man kommer igång med och upprätthåller amningen

 • Under graviditeten ska föräldrar få information om fördelarna med amning och om hur man får en bra start. Ligger föräldern inne under graviditeten ska denna information ges från BB
Steg 4 : Låta barnet så snart som möjligt efter förlossningen ligga hud mot hud hos mamman under en till två timmar. Se till att barnet har fria luftvägaroch mår bra. Uppmuntra mamman/föräldrarna att lägga märke till när barnet är redo att bli ammat och erbjuda hjälp om det behövs

 • När barnet är fött ska barnet läggas direkt på förälderns mage och få ligga ostört för att bäst kunna utveckla sina amningsreflexer. Barnet ska ges tillfälle att suga så fort som möjligt utan att störas av vägning, påklädning eller annat
Steg 5: Visa mammorna hur de kan amma och hålla igång mjölkproduktionen,även om de måste vara åtskilda från sina barn

 • Personalen ska visa hur man bäst lägger till barnet och hur barnet får ett bra läge och tillräckligt stort tag om bröstet. Om förälder och barn måste separeras, ska åpersonalen visa hur man upprätthåller mjölkproduktionen genom att mjölka ur om barnet inte kan/orkar suga. Personal ska kunna hjälpa till med att få igång amningen när barnet är för tidigt fött eller sjukt
Steg 6: Inte ge nyfödda annan föda än bröstmjölk såvida det inte är medicinskt motiverat

 • Nyfödda barn ska inte få något annat än bröstmjölk under BB tiden om inte barnläkare ordinerar annat. Att ge vatten eller tillägg stör amningen och ger barnet färre tillfällen att suga på bröstet, vilket leder till att amningen inte kommer igång lika fort
Steg 7 : Ha samvård, det vill säga låt mammor/föräldrar och nyfödda barn varatillsammans dygnet runt
 • Personalen ska veta hur och varför amningen fungerar bättre när föräldrar och barn sover tillsammans och uppmuntra det
Steg 8 : Uppmuntra amman att amma så ofta barnet vill

 • Personalen ska uppmuntra fri amning utan några begränsningar i tid eller intervall och de ska kunna motivera varför det är bra
Steg 9 : Informera mammor/föräldrar om att de vid amningsproblem kan undvika att ge barn sug- och dinapp under de första en till två levnadsveckorna föratt underlätta att amningen ska komma igång

 • Föräldrarna ska få information om varför man inte rekommenderar att ammade fullgångna barn får sug- eller dinapp under de första levnadsveckorna och personalen ska känna till begreppet ”tuttförvirring”
Steg 10 : Uppmuntra att det bildas stödgrupper för amning. Informera mammor/föräldrar när de skrivs ut från sjukhuset om möjligheten att få stöd ochhjälp vid amningsmottagningar och BVC

 • Föräldrar ska få information om hur man kommer i kontakt med stödgrupper för amning, ex Amningshjälpen. Amningshjälpen har sina amningsrådgivare/ hjälpmammor som föräldrar kan kontakta för att få råd och stöd i sin amning
------------------------------
Referenser
 1. Evidence for the ten steps to successful breastfeeding. Geneva: World Health Organization; 1998
 2. World Health Organization. Essential Nutrition Actions. Improving maternal,newborn, infant and young child health and nutrition. 2013 [cited 2014-04-23];
  Available from: http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/essential_nutrition_actions/en/
 3. Socialstyrelsen, 2014. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. ISBN 978-91-7555-157-9
 4. Pejovic, NJ, Herlenius, E. Unexpected collapse of healthy newborn infants: riskfactors, supervision and hypothermia treatment. Acta Paediatr. 2013; 102(7):680-8
 5. Hauck FR, Omojokum OO, Siadaty MS. Do pacifiers reduce the risk of sudden infant death syndrom? A meta-analysis. Pediatrics. 2005. Nov;116(5):e716-23
 6. Mitchell EA, Blair PS, L’Hoir MP. Should pacifiers be recommended to prevent sudden infant death syndrome? A review. Pediatrics. 2006 May;117(5):1755-8
 7. SOSFS 2008:33 Socialstyrelsens föreskrifter om information som avser uppfödning genom amning eller modersmjölksersättning. SOSFS 2008:33
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-10-33/
-----------------
Tio steg som främjar amning(artikelnr 2014-10-27) kan beställas från:
Socialstyrelsens publikationsservice
www.socialstyrelsen.se/publikationer
E-post:
Publikationen kan även laddas ned från www.socialstyrelsen.se